Όροι Χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟ����ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗ��Η TOY ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ virus.com.gr (ο “Ιστότοπος”), που ανήκει στην εταιρεία ETHOSMEDIA Α.Ε. (η «Εταιρεία»). Συνεχίζ��ντας την πλοήγησή σας στον “Ιστότοπο”, ή τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται από αυτόν, δηλώνετε ��τι ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ������������Ι���� ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ�� ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Η «Εταιρεία» διατηρεί κάθε ������ικ������������������ί������μα ����ιόρθωσης, αφαίρεση�� ή προσθήκης όρων κ����ι προϋποθέσεων οποιαδήποτ�� στ��γμή. Τέτ��ιου είδους ��ροποπο��ήσει�� δύνανται να έχο��ν ��με��η εφαρμογή. Για τ�� λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγ��ετ���� τους όρους κ����ι τις προϋποθέσεις παρ��χής υπ��������ρεσιών τ��κτικά. �� χ��ήση του “Ιστοτόπου”, ή οποιασδήποτε παρεχόμενης από τον “Ιστότοπο” υπηρεσίας, μετά την ανακοίν����ση τω�� τροποποιή��εων των όρων και των προϋποθέσεων ��αροχής υπηρεσιών αποτελεί αυτόματα ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως έχουν τροπ��ποιηθεί. Σε περίπτωση που δεν επ��θυμείτε να ��ποδεχθείτε τους όρους και ��ις προϋποθέσεις υπηρεσιώ��, παρ��καλούμε να ��η χρησιμοποιείτε τ����ν “Ισ��ότοπο”.
Πν��υματικ�� Ιδιοκτησία
Το ������ύ����ολ���� του περιε��ομένου του “I��τοτό��ου”, συμπεριλαμβανόμε��ων ενδεικτ��κά αλλά όχι ��εριοριστικά, ��ων κειμένων, φωτογραφιών, video, ��χων κ��ι γ��αφικών, και αγ��θών (�� «��πηρ��σία») μαζί με εμπορικά σήμ��τα, διεθνείς συμβάσεις, και / ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ι��ιοκτησίας και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Η «Υπηρεσία» προστατεύεται επίσης ως συλλογική εργασία ��πό νόμους περί πνευματ��κών δικαιωμάτων και από άλλους νόμους και σ��μβάσεις.

Αναγνωρίζετε ότι η «Υ��ηρεσ��α�� έχει ανα��τυχθ����ί, συλλεχθ��ί, πρ����ετοιμα����������εί, ��ιορθωθεί, επιλεγε������ και διευθ��τη����εί από τη������ «Εταιρεία» και άλλες ��ηγ��ς πληροφόρησης δι����μέσου της εφα������μογ��ς μεθ��δων και τυποποιήσεων που αναπτύχ����ηκαν και εφαρμόζονται μ�� τη ��απ��νη σημαντι��ού χρ��������ου, πρ����πάθειας και χρημάτ��ν και συνθέτει πολύτιμη πνευμ��τική ��διοκτησία και βιομηχανικό μυστικό (σε μερικές περιπτώσεις) τ���� «Εταιρείας» και άλλων εταιρειώ��, με τις οποίες η «Εταιρεία» συνεργ��ζεται γι�� τον εμπ��ουτισμό του περιεχομένου του «Ιστοτόπου».

Ως εκ τούτου – ����κτός εάν υπάρχει ειδική άδεια – δεν έχε��ε δικαίωμα αντιγ��αφής περιεχομένου της «Υπηρεσίας», τμήματός ή παραγώγων ������.

Περιορισμοί χ����σης
ΑΠΑΓ��ΡΕΥΕΤΑ���� Η ΧΡΗΣΙΜΟ��ΟΙΗΣΗ ΤΗΣ “ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ” ΓΙΑ ΟΠΟΙΟ��Δ������ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΚΟΠΟ, Ή ΜΕ ΟΠΟ��������ΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΕ ΣΥΝ��ΔΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡ����ΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣΥΜΦΩΝ������ΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ, ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚ�� ��ΡΗΣΗ ΤΗΣ “ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ” ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ����ΚΟ ΣΑΣ ����ΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ��ΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ Ή ΑΛΛ�� ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ Ή ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ Ή ΓΙ�� ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ. ΣΥΜΦ��ΝΕΙΤΕ ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤ��, ΜΕΤΑΦ��ΡΕΤΕ, ΔΙ��ΝΕΜΕΤΕ, Ή ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗ����ΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ��ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΟΙΟΝ����ΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΒΕΙ Α��ΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΙ�� ΔΡΑΣΤΗΡ����ΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝ��Ι����ΑΨΕΤΕ, ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΑΓΕΤΕ, ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ��Ε, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΠΑΡΑ��ΩΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ, ΜΕΤΑ����ΙΒ��ΣΕΤΕ, �� ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΕΙΤΕ ��Ε ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ “ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ”, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗ ΜΕΤΑΦ����ΡΤΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ (DOWNLOAD) ��ΠΟ ΤΗΝ ��ΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΓΡ��ΦΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ, ΜΗ ������ΠΟ��ΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣ�� ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΑΤ��ΡΕΙΤΕ ΟΛΕΣ Τ���� ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΚΑ��ΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟ������ΡΓ����ΑΣ ΚΑΙ ��ΟΙ��������ΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΔΙ��������Τ��ΣΙΑ����.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΕΝ ��Π��Ρ����Ι��Ε ΝΑ ������ΩΛ��Σ��ΤΕ ΜΕ��Ο�� ΤΗ������ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΝ��ΙΜΕΤΕ ������������Ε ������ΛΛΟ ΜΕΣΟ ��ΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛ����Α ������ΧΙ Π������ΡΙΟΡ��ΣΤ������ΚΑ ΤΗΣ Τ����ΛΕ����������������ΡΑΣ������Σ ���� ΡΑΔΙΟ��ΩΝ����Κ����Σ Ε����ΠΟΜΠΗΣ, ΔΙΚΤΥΟΥ Η������Ε����ΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠ��Λ��ΓΙΣΤΩΝ Ή ΜΕ Χ��ΗΣΗ FRAMES ��Τ������ ΔΙΑΔΙ����ΤΥΟ ΧΩΡ������Σ ΤΗΝ ΠΡ����ΗΓ��������Υ��ΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ����Υ������ΚΑΤΑ��Ε��Η Τ��Σ «ΕΤΑΙΡΕ��������������ΑΣ����. ����Σ ΕΚ ΤΟ��������Τ��������������������������������������Υ, Η “��Π����������������ΡΕΣ��Α” ΚΑ�� ΟΙ ΠΛΗΡΟ��Ο������ΙΕΣ ΠΟΥ Π����������������ΡΙΕΧΟ����ΤΑ������ Σ���������� ��ΥΤΗΝ ��ΕΝ ����ΠΟΡ��Υ�� Ν�� ��������������Ρ����������ΣΙΜΟΠΟΙΗ������Ο��Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚ��ΥΗ ΒΑΣ��ΩΝ Δ����ΟΜΕΝΩΝ Ο����Ο��������ΟΥΔ��ΠΟΤΕ Ε��ΔΟΥΣ. ΔΕΝ ��ΠΟΡ��������������������ΙΤΕ ΝΑ ΧΡ��Σ��ΜΟΠ��ΙΗΣΕ�������� ��������Η�� ΥΠΗ������Ε����������Ι�������� ΜΕ ������ΑΝΕ��������Α�������� ΤΡΟΠΟ Π��������ΟΚΕΙΜ������������ΝΟΥ ΝΑ ΒΕΛ��ΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ������ΙΟΝΔ��ΠΟΤ�� ΣΤΟΙΧΕ��ΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΩΛΗΘ��Ι ΣΕ Ή ΓΙΑ ΤΑ Ο��ΟΙΑ ��ΧΕΤΕ ΣΥΜΒΛΗΘ��Ι ΜΕ ΤΡΙΤ������Σ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣ��ΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠ�� ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΕΜΠ��ΡΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ, Ή ΤΟΥΣ ΤΙΤ��ΟΥ�� ��ΠΗ����ΣΙΩΝ ΤΗΣ ��ΕΤΑ����ΡΕΙΑΣ�� ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ�� ΤΡΟΠΟ Ο ��ΠΟ����������ΟΣ ΘΑ ΔΗΜ��Ο��ΡΓΕΙ ΤΗ�� ΕΝΤ��ΠΩΣΗ ΟΤΙ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΤΙ ��ΡΗΣΙΜΟ����ΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ Τ���� «ΕΤΑΙΡΕΙ����Σ».

Αποστο��ή υλικού προ�� τον «Ιστότοπ��»
Εάν στεί��ετε ��λικό στον “Ιστότοπο” ή στ����υς εκπροσώπους της “Ετα��ρεία��” παραχωρε��τε σ����ην «��ταιρ��ία��, στ����ς συνδεόμεν��υς ����ε αυτ��ν και στους ε��προσώπο����ς της πλήρη δικαιώματα χ��ήσης, αναπαρα����ωγ����, τροποποίησης, προσαρμογή��, μετάφρασ��ς, δημι��υργίας παραγώγων εργασιών, ��ιανομής, αντ����γραφής και έκθεσης του υλ��κού αυ��ού π����ος το κοιν�� σε οποιαδήποτε μορ������ή, μέσο, ή υφιστάμενη τεχνολογία ή ��εχνολογ��α που θα αναπτ��χθε�� στο μέλλο����.

Επίσης επι��ρέπετε σε κάθε άλλον χρήστη την πρόσ��αση, αποθήκευση, ή ��ναπαραγω��ή αυ��ού του υλικού για την προσωπική ��ρή��η του χρήστη ����υτού. Αναγ��ωρίζετε και εγγυάστε ότ�� το υλι��ό που α��οστείλατε σας ανήκε�� ή ελέγχετε όλα ��α δικαιώματά του, ότι το υλικό π���� α����οστέλλετε είναι αληθ������ και ακριβές, ότι η ����ρήση του υλικού που ��ποστ��λ��ετε δε���� πα��αβιάζει τους ��ρους χρήσης και δεν θα π��οκαλέσει ζημία σε κανένα φυσικό ή νομικ�� ��ρόσωπο και ότι θα αποζημιώ����ετε την «Ετα��ρεία» και όσου�� συνδέον��αι με αυτήν για όλες τις απαιτήσεις που θα πρ��κύψουν από ����η χρήση του υλικ��ύ π��υ παρέχετε.

Η «Εταιρεία» ��εν ��ναλαμβάνει κα��ία ευθύνη κα�� δεν θα καλύψει κα��ία υποχρέωση π��υ θα προκύψ��ι από οπ����ιοδή��οτε ��λ��κό πο�� εστάλη απ�� εσάς �� απ�� οποιονδήπ��τε τρίτο.

Ει��ικότερα σχ��τικά ��ε τη χρήση της Υπηρε����ας “Συζητήσεις”:

Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ������ΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΤΗ��ΕΙ ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΙΣ ΟΙΚΕΙΕΣ ΔΙΑΤΑ��ΕΙΣ ����Σ ΧΡΗΜΑΤΙΣ��ΗΡ��ΑΚΗΣ Ν����ΟΘΕΣΙ��Σ, ΚΑΘΩ�� ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑ����ΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤ��ΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ����ΠΙ��������ΠΗΣ ΚΕΦ��ΛΑΙΑΓΟ����ΑΣ

1. Η «Εταιρεία» δ��ν αναλαμβάνει ��αμία ευθύνη κ��ι δεν θ�� καλύψει καμία υποχρέωση που θα πρ��κύψει από οποιοδήπ��τε υλικό πο�� εστάλη ����ό εσάς �� από οποιονδήποτε τρίτο στο site virus.com.gr (������ “Ιστότοπος”).

2. Ε����ικ��τερα η α��άρτ��ση/δημοσίευση κειμέν��ν, ��ρα��ικών ή φωτ��γραφ������ στις ι��τοσελίδες δημοσίων συζητή����εω��, παρα��ένει στην ��ποκλε��στ��κή ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου ��πό ��ο οποίο ��ο περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ��τι ο χ����ήστ����ς/��έλος είναι αποκλε��στι��ά υπεύθυνος γι�� όλο και οποιοδήποτε ��εριεχό��εν�� αναρτά, δημοσιεύει, απο��τέλλει, μεταφέρει ή ά������λως καθιστά δι����θέσιμο μέσω των ιστ��σελ��δων ��ημοσίων σ��ζητ��σεων αλλά ������αι άλλων ����πηρε��ι��ν του «Ι����ότοπου��. Ο «����στότοπος», λό��ω το�� όγκου των εισερχομένων/αποστελλομέ��ων δεδ����μένων, δεν είν��ι τ��χνικά δυνα��όν να ελέγχει ����ο σύνολο του ��εριεχ��μέ��ου που α��αρτά��αι από ��ους χρήστες/μέλη του στ��ς ιστ������ελ��δες δημ����σίων σ����ζη������σεων ή κα���� σε άλλες υπηρεσίες του «Ιστό��οπο������ ����αι συ��ε��ώς ��εν μπορε�� να ε��γ��ηθεί την ακ��ίβεια, τη�� ����κεραιότ��τα, τη ��ομ��μό��ητ��, ή την ��οιότητα τέτοιου π��ριεχομ��νου.

3. ��π������ση������ ο χ��ήστης/��έ��ος κατα��ο��ί και αποδ��χετα�� ότι εισερχό��εν��ς στις ι��τοσελ��δ����ς δημοσίω���� συζη��������ήσεων μ��ο��εί να εκτεθε�� σ���� περιεχόμεν�� προ��βλ����τικό, α��ήθικο ή ��αρά��ομο. Σε καμία περίπτ��ση δε μπ��ρεί ν�� θεωρ��θεί υπεύθυνος ο «Ιστοτοπο����», για οπο��α��ήποτε ��λ��βη ή ζημία ��ου ��υχόν ������ο��ύ��ουν α��ό ����ν ανάγνωση ή χρήση ��ποι��υδ��ποτ�� π��ριεχο��ένου π��υ αναρτάται, α��οστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθί��τατ��ι δια��έσιμο απ�� τους χρήστες/μέλη σ��ις υπηρεσίες ��ου «Ιστοτόπου». Σε περίπ��ωσ�� πoυ ο «Ιστό��οπος» λάβ��ι ειδοπ��ίηση ότ�� ��ποιο��ήπ����ε περιεχόμενο προ��αλεί ηθικ�� βλ��βη �� ��λ��η ζημί�� σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικα��ωμ������ να προβ��ί στη�� άμεση δ��αγραφή του π����ρι����χ����μένου αυτού κ����ι τα��τόχ������ο��α ��α διακόψει τη λ����ιτουργία το���� λογα��ιασμού του χρήστη/μέλους ο ο��οίος παραβ��άζει τ��υς όρο��ς του παρόντος.

4. Όλα τα περιεχ����μενα ��ο�� forum αποτελούν προσ��πικές απόψει�� ����ων συμμετε��όν��ων, ��α��ώς επί��ης και οι τυχόν προβλέψ������ γ��α μετοχές ή την πορεία ����ε��κτών, με κανέναν τ��������πο δεν εκφρ��ζουν την επίση��η άποψη του “Ιστοτόπου”. ������ ����υχόν προτάσεις σε καμία πε��ί��τωση δε���� αποτελούν προ��άσ����ις α������ορ����ς, πώλ��σης ή διακρ��τη��ης τίτλων ������αι στο φέ��οντα την πρ��ταση σε καμία περί��τ��ση δε μπορεί να ��αταλογι����εί οποια��ήποτε ������υθύνη. Επο����νως, ������������ία αγορά ή π��λη��η μετοχών και εν γ������ε�� επένδ��ση δεν πρέπει να γίνε��αι βάση των γραφομένων στις «Συζητήσεις».

5. Οι «Συζ����τή������ε��ς» παρέχουν στο��ς χρήστες τ��υ «Ιστοτόπου» την δυνατότητα να δημοσιεύο��ν περιεχό����ε��ο σε θέση που μπορο��ν ��α βλέπουν ε����ύθερα όλοι ό��οι επισ��έπτονται τον «Ιστό��οπο». Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό φέρει ο χρήστης που το ����οστέλλει.

6. Αποδέχεστε ότι μπορεί να ����κτεθε����τε σε μην��ματα προσβλητικά, ανήθικα ή παράνομα. Ο «Ισ����τ����πος» δεν ��ίν��ι σε κ��μιά περίπτωση υπεύθυν����ς γι���� το περιεχόμενο των μηνυμά��ων ή οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να προκύψει α����ό τη χρήση οποιουδή��οτε περιεχομένου.

7. Ο «Ιστ��τοπος» δεν είναι δυν��τό, λό���� του ό��κου των μηνυμάτων, να ελέγχει την ακεραιότητα, τη νο��ιμότητα, ή την ��ο��ότητα όλω�� τ����ν ��ηνυμάτων πο�� δημοσιεύονται.

8. Ενδεικτικά ����ι όχι περιορ��στικά δεν επιτρέ��εται στ��υ������ χρήστες να χρησιμοποιούν τις “Συζη��ήσεις” για:
α. Ανά��τηση, δημοσ��ευση, αποστολή, περιεχομένο�� που είναι παρ��νομο, επιβλαβέ��, παραπλανητικό, ����πειλητικ��, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστι��ό ή άλλω�� αποδοκιμαστέο, π��ραβι��ζει την π��οσω��ικότητα και τα προσωπικά δεδομ��να ά��λων, π����οκαλεί συναισ������ματα μ��σους κ.λπ.
β. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρό��ο.
γ. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φ��σικού προσώπ��υ ή ψευ��ή δήλωση για τ��ν ταυτότητ���� του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική ����ή��ωσ�� αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χ����ήστη/μέλους με κ��ποι�� άλλο νομικό ή φυ��ικό πρόσωπο.
δ. Παραχάρ��ξη ή άλλη αλλοίωση τ��ν αναγνωριστι��ών τω������ χρηστών/μελών με σκοπό την παρα��λάνη������������η ως π����ς την πρ��έλευσ�� του περ��εχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών τ������υ φόρουμ.
ε. Ανάρ��η��η, δημ��σίευ��η, αποστολή, ������������������εταφο�������� ή χρήση άλλης μεθ��δου για την ��γκατάστα��η λογι����μικού ή περ��ε��ομέν����υ κάθε μορφής (κει��ένου, εικ��ν������ς, ήχου, video), που π����ραβιάζει ����ικαιώ��ατα ��νε����ατ��κής ιδι��κτη��ίας.
στ. Α��ά��τ����η, ��η��οσίευσ��, αποσ��ολή, μεταφο��ά ή χρήση άλ��������ς μ��θόδ��υ για τ��ν εγκατά��ταση οποιασδή��οτε ��υτόκλητης διαφ��μιση�� ή άλλου πε����ι����ομένου προώθησ��ς προ��όντων ���� υπη����σιών ή τρίτων δι��τυακών τόπων, την απ��στολή ανεπ��θύμητ���� κ����ι μη προσκ��λούμ��νων από το�� ��ήπτ�� ηλεκ��ρονικώ�� μηνυμάτω�� ��αι οποιαδ����ποτε άλλη ����ορ��ή ανεπιθ��μητης ����ροώθ����σης περ��εχομ��νου.
ζ. Παρενόχλησ���� με οπ��ιονδήποτε τρόπ������ της ιδ����ωτικής ζωής και ������ν ατο��ικώ�� κα�� ��οινωνικ��ν δικαιωμάτων ά��λων χρ��στών/μελών.

9. Κάθε μέλος θα πρέ��ει να χρησιμο��οιεί έναν μόνο λογαριασμό για την πρόσβαση τ��υ ��τις «Συζητήσεις».

10. �� «Ιστότοπος» σε κ��μία περί����τωση δεν μπ����ρεί ν�� θεωρηθεί ότι απ������δέχεται ή ενστ��ρνίζε����������ι κατά οποι��νδήποτε τρόπο τις εκ��ραζόμενες αντιλήψεις/απόψε��ς των μελών του. ����ι συντο��������τές ��αι δια��ειρ��στέ�� διατηρούν το δικαίωμ���� ν�� εκφ����άζου���� τις δικές ��ου�� απόψεις ����ρίς αυτέ�� να θεωρού����ται απόψεις το�� «Ιστ����τ��που».

11. Παρά το γεγονός ότ��  ο  «��στότ��πος» κάνει πρ��κ��ταρκτικό έλεγ����ο το�� π����ρι����χομέν���� ��ου αν����τούν μέλη του, κάθε χρ��στης π��υ ����στεύε�� ότ���� θίγεται είτε προσωπικά είτ�� σ�� γεν����κότερο επίπεδ�� μπο��εί ν�� επικο������������νωνήσει με τους δι��χειριστ��ς και τους συντονιστ��ς το������ «Ισ����οτόπου» και να ��κ����ράσει τα ��αράπονα τ��υ.

12. Ο «Ιστότοπο��» κα�� οι δ��αχειρι��τές ��ων «Συζ��τ��σεων» διατηρούν ��ο δικαίωμα να διαγράψουν ένα μήνυμα που θεωρουν ότ�� ��ντίκειται σ����ου�� παρ������ντες όρους.

13. Κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα δι��ρθ��σης των δημο��ιεύσ��ων του. Σ��ην π������ίπτωση αυ��ή ��ο τ��οποποιημένο μήνυμα αναγράφει την ημερομηνία κ���� την ώρα που έγιν����ν οι αλλα��ές.

14. Οι διαχειριστές ��αι ο�� συντονιστές τ��υ ��Ιστοτόπου» έχουν το δι��αίωμα να ��ετακινού�� δη��οσιεύσεις που αναρτήθηκαν σε ��ά��ος σ����μεία.

15. ��έλος που παραβεί τους ��ρο��ς ��������ρήσης με ή χ��ρίς πρόθεση, λαμβάνει προ��ιδοπο��η��ικό προσωπικό μ��νυμα απ�� δ��αχειριστή ή συν��������νιστή. Εάν το ��έλος δεν συμ��ορφωθεί, οι διαχειρισ����ές κ��ι συντον��σ��ές του «Ιστ����τόπου» διατη��ούν το δ��καίωμα ��α πε����ιο������ίσουν ή και να απαγ��ρεύσο��ν τη�� ����ρόσβαση του συγκεκριμένου χρήστη.

16. ��ο περιεχόμ����νο και οι πληροφορίες που πε��ιλαμβάνονται στον «Ιστότοπο» παρέχοντ��ι «ως ��ίναι» χωρίς κα������ία ������γύηση εκπεφρα��μένη ή και συνεπαγόμενη. Ο χρή��τη�� κατανοεί και απ����δέχε��αι ότι πρ��πει να αξιολογεί και ν������ εί��αι ��πεύθυν�������� για την χρήση οποιουδήποτε περ����εχομένο��, συμπεριλαμβ����νομένης οποιασδήπο��ε απόφασ��ς του.

17. ������ι απαντήσει�� π��υ κατ����ωρε��τε ��α π��έπει ν�� ����ίναι σχετικές με το θέμα της αρχικής δημοσίε������σης. ��ε π����ίπτωση π��υ ο�� εμβόλιμες ��παντήσεις α��λοιώνου������ το αρχικό θέμα, οι σ��ντονιστές διατηρούν το δικαίωμα ν�� τις διαγράψουν.

Εγγραφή κα�� Δημιου��γία Λογαριασμού
Ως μέρ��ς της απαρα����τητης διαδικασίας ����γ��ρ��φής και της δημιου����ίας λογαρ��ασμού προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβασ�� σε συ��κε��ρ��μένα μέρη της «Υπηρεσίας», στα οποία ��εριλαμβάνονται κ��ι τα αυτά που απαιτ��ύν πληρωμή για την πρ��σβασ��, θα επιλέξετε έ��α όνομα χρήση (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password).

Οι πληροφ��ρίες που παρ����ετε κατά ��ην εγγρα����ή σας, δηλώνετ�� ότι ��ίναι όλες ακριβ��ίς, αληθείς και χρονο��ογικά ενημε��ωμένες. Δεν ��α επιλέξετε ένα όνομα χρήσ����η το οποίο χρησιμοποιείται ήδη απ�� άλλο πρόσωπο, δε θα χρησιμοποιήσετε όν����μα χρήστη ��το οποίο έχει δικα��ώματα άλ��ο πρόσωπο χωρίς τη�� έγκριση του προσώπου αυτού και δε θα χ��ησιμοπο��ήσετε ��νομ���� χρήστη ή κω����κό πρόσβ��ση�� που η «Ε��αιρεία» ��������ίνει προσβλητικό ή ανάρμοστ��.

Η «Εταιρεί��» διατη����εί το δ������αίωμα να αρνηθεί τη ��ημιουργία του λο��αρ��ασμού σας βασιζό������η στην α��υναμία της ν���� επαληθεύ��ει την α����������������θεντικ��τητα ����ω���� πληροφορ��ών τ������ εγγραφ��ς σας. ��π��ση�� συμφωνείτε ��τ�� ��α ε��στ���� υπεύθυνος για τη δια����ρησ�� της μυστικότ��τας του κωδι��ού πρ��σβασής σας.

Είστε πλήρως υπεύθυνος για ��η ������νολική ��ρήση και δρασ����η����ιότ��τα του ��ογαριασμού σας, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της ��ρήσης του λογ��ριασμού από ��ρίτους εξουσιοδοτημένους από εσά�� να χρησιμοπο��ούν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρ��σβ��σης. Εάν �� υπολογιστής από τον οπ��ίο ε��σέρχεστ�� στην «��πη��εσία�� πωληθε�� ή μετα��ιβασθεί σε κάποιον άλ��ον, εγγυάστε κα���� αποδέχε��θε ό��ι ��α σβήσετ�� ό��α τα cookies και τ�� αρχεία ����ου χρησι��οποιο��ν��αι ����ι�� την ���� δη��ιουργ��θηκαν δ��������μέσου τ���� χ��ήση������ της «Υπηρεσίας». Η “Ετ��ιρε��α” ��ιατηρεί το δ��καίωμα να διακό��ει τη λειτουργία ����ο�� λο��αριασμού σας, στ��ν απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποι��δήποτε ��τιγμή χ��ρ��ς π��ό������ρ�� ����νημέρ��ση. Μπορε��τε να δ����ακόψε��ε τ�� λειτουργία του λ��������γαριασμ��ύ σας οπο��αδήποτε στιγμή. Συμφωνεί������ε να ��ην διατηρ��ίτε περισ������τερ��υς από έν����ν λ��������γαριασμούς ταυ����χρονα στη�� Υπηρεσία και δηλώνε��ε υπεύθ��ν�� ότι αυτή τη στιγμ�� δ����ν τηρεί��ε άλλον ������ογαριασμό στην «Υπη��εσία».

Π��οσωπι��ά δ��δομ��να
Η «��ταιρεία» συλλέγει προσωπικά δεδο��έ��α τα οπ��ία παρέ��ετ���� εθελοντικά σε αυ��ήν κα�� τα οποία ε��δεχο����ένως περιλαμβά��ουν το ονο����ατ����πώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας, τη δ����εύθυνση του η��εκτρον����κού σας τα����δρ��μείου, α��ιθμούς πισ����ωτικ��ν σας καρτώ��, πλη��οφορίες τιμ��λόγησης, κ.λπ. Η «��ταιρ��ία» χρη��ιμοπ��ιεί ��υτά τ�� ��εδομένα προκειμένου να επ��κοινω��εί μ������ί σας – κα���� μ�� τ�� ����υ��κατά����εσή σα�� – προκειμ��νου ��ε κάποιες περιπτώσεις να σας πα��άσχε�� πληρ������όρηση, ε��δ��κές προ��φορές και ��νη��έρωση. Μπορεί��ε οποιαδ��ποτε ����ιγμή να ζη��ήσετε να μη γίνεται αποστολή ��λ����κτρονικών μηνυ��άτω�� στην ��λε��τρονική σας ����ιεύθυνση, αποστ����λλοντας σχ��τικ������������ e-mail στη διεύθυνση info@ethosmedia.eu.

Η “Εταιρεία” ενδέχετα�� να αποκαλύ��ει τα προσωπικά σα�� δεδομέ����α σ�� τρ��τους ε����σον κρίνει ότι η αποκ��λυψη αυτή ��ίναι αν����καία α) ����α ��η ��υ��μόρφωση με ��ους νόμου�� ή κ��τόπ���� δικαστικής ��λήτευσης, κ��ατικού α����τήματος, ή ��λλης νόμιμης δ��α����ικασία��, β) για την προ��τασία των συμφερόν������ν, δικαιωμά������ων, ασφάλε��ας ή ιδ��οκτησίας της ��Εταιρείας» ή τρίτων με τους ο��οίους ��υν������γάζεται, γ) για να τεθεί σε ισχύ ����ποι��σδήπ��τε ό����ος υπη��εσίας του “Ιστο��όπου” που απαι��ε�� τέτο��α αποκάλυψη, δ) ����α την παροχή υπηρεσιών ή προϊό������των που έχετε αιτηθεί, ��) για να σ��ς ��αρ��σχεθ��ύν πλ��ροφορίες, ει��ικές προ��φορές ή δια��η��ίσεις για τις οποίες έχετε δώσει τη συγ��ατάθεσή σα��, ��αο στ) για τη διασφάλισ�� τ������ς σ��στής λει����ουργία�� των συστημάτων της «Εταιρείας». Η «Ε��α��ρεία» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκει����ένου ������ περιορίσει το β��θμό ����οκάλυψη�� ��ων προ��ωπικώ�� ��ας δεδομέ��ων.

Η π��������ιτέρω χρήση και / ή αποκάλυψη ������ων προσωπ��κών σας δεδομένων από Τρίτο��ς δεν απο��ελεί ευθύνη της «Ε��αιρείας».

Πε��ιεχόμ����νο άλλων δια��ικτυακώ�� ����όπων
Το περιε��όμενο ά��λων ��ιαδι��τυακών ισ����σ��λίδων, υπηρ��σι��ν, α��α��������ν, ή διαφημίσεων ��ου μπ��ρεί να δι����υνδεθούν ��ε τ��ν «Υπηρεσία���� δ��ν συντη����ούνται ή ελέγ��ονται ��π�� ��η�������� «Εταιρεία». Ως εκ τούτου, η «Εταιρεία» δεν ��έρει ευθύνη για την ����ια��εσιμότητα, το ����εριεχόμενο, ή την ��ρθότητα άλ��ων ��ιαδικτυακών ιστο����ελ��δων, υπ������ρε��ιώ������, ή αγαθών που ενδεχομέ������������ να διασυνδεθούν μ��, ή να διαφ��μιστούν σ��ην «��πηρεσία».

Η «Εταιρεία» α) δ��ν παρέχει εγγύ����η για τη χρήση των συνδέσμων (links) που περιλαμβάνοντα�� στον “Ιστότοπο” ��) δε�� ε����γυάτα�� ��η�� ορθότητ������, ��ληρότητα άλλων διαδι��τυακών ι��τοσελίδων, υπηρε��ιών, αγαθών, �� διαφ��μίσεων που μπορ��ί να δ��ασυνδεθ��ύν μ�� την ����πηρ����σία».

Άρνηση και Περιο��ισμός Ευ��ύνης
ΣΥΜΦ��ΝΕΙΤΕ Ο��Ι Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ «ΥΠΗ����ΣΙΑΣ�� ΑΠΟ Μ����ΡΟΥ�� ΣΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕ��ΣΤΙΚΑ Μ���� ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤ�������� Η «Υ������ΗΡΕΣΙΑ» ΚΑΙ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤ�� ΠΕΡΙΕ��ΕΤΑ���� ΣΕ ΑΥΤΗΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛ����������ΑΝΟΜΕΝΩΝ Τ����Υ ΠΕΡΙ��ΧΟ��ΕΝΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΓΑΘΩ����, Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΠΑΡΕ��ΟΝΤΑΙ «ΩΣ Ε����ΟΥΝ» ��ΑΙ «Ω�� ΔΙ��ΤΙΘ��ΝΤΑΙ».

Η ������Εταιρε��α» δεν εγγυάτα�� τη σ��μβατότητα της «Υπηρεσίας» μ�� τον ��ξοπ��ι��μό σας ή ότι στην «Υ��ηρεσ��α» ή στις ηλε��τ��ονικ��ς επιστολές που ��ποστ��λλονται από τ��ν ��Ετ������ρεία» ή κάποιον ����κπρόσωπό της, δεν υπάρχ��υν λάθη ή ��οί ή οποιασ��ήποτε μο��φής ��ρχεί�� που μ����ορού������ να προ��������λέσουν βλάβη και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτ�� ζημία μπορεί να προκύψει ��ς ��ποτέλεσμα τέτοιων καταστ��οφικών αρχείων.

Συμφ��νε��τε ότι η «Εταιρ��ία», οι Προμηθευ��ές της και οι λ��ιποί συνδεόμενοι με ��ην “Εταιρεία” δεν φέρουν ευθύνη ή υ����οχρέ��ση για οποιαδ��ποτ�� ζη��ία, είτε αυτή προκλή��ηκε από αμέλεια της «Εταιρε��ας», τω�� υπαλλ��λων της κ��ι τω�� συνδεόμ������ων με αυτή ή π������κ��ήθηκαν από ο,τιδή��οτε και οποι��νδήποτε σ��������τίζε������αι με την «Υπηρεσία». Η “Εταιρεία” δ��ν ευθύνετα���� γ����α οποι������δή������τ�� απώλεια κερδών, για ζ������μίες, ��οινές, συμπτω��ατικές ή επα��όλουθες βλ��βες, ή γ��α κ��θε απαίτηση ε��αντίον τ��ς «Εταιρείας» από οποιαδήποτε ��ρίτη πλευρά, ή για οπο����οδ��ποτε σφάλμα, ανακρί��εια, παράλειψη, ��αθυστέρηση, ή οποιαδή��οτε ά��λη α��επάρκεια στην «Υπηρεσία», οι οποίες προκλή��������ηκαν απ���� τ��ν ε��οπλ��σ��ό του Η��εκτρο��ικού σ��ς Υπολογι��τή ή από τη χρήσ�� της «Υπη��εσίας» ��ιαμέσου του εξοπ��ισμ��ύ αυτο��.

Αποδ��χεστε ότι:

α) η ��Υπηρεσία» π����ρέ������ε��αι αποκλειστικά για σ����πούς πλη��οφόρηση���� και όχι γι�� επενδυτ����ούς, εμπορικούς ή άλ����ου�� σκοπο��ς,
β) η «Εταιρεία» δεν ε��γυάται για την ��κολουθία, ορθό��ητα, πληρ��τ��τα, ή ενημέρωση ��ης «Υπηρεσ����ας��,
γ) �� “ι��τότοπος” δεν παρέχει ε������ενδυτ��κές υπηρεσίε�� ��αρά ��όνο το μέσο για την διαφ����ισ�� τρίτων, που πιθανώς να π��ρ����ο����ν τ����οιες ������ηρεσίες και η φιλ��ξενία α��τή ��εν αποσ��οπεί στην πρ��σέ��κ��ση του κοινού,
δ) κα��ία από τις περιεχόμενες στον “ιστ��τοπο” πλη����φορίες δεν αποτελ��ί προτρ��π��, προσφορά, άποψη, ή σύσταση τη�� «Ετα��ρείας» για αγορά ή πώληση ����ποιουδήποτε χρεογράφο��, ή δεν σ��νθέτει ��ομικ��, φορολ��γικ��, λογ����στικ��, ή επενδυτι����ή συ��βουλή ή υπηρεσία σχετικά με ��ην αποδο����ικότη��α �� κατα��ληλότητα οποιουδήπο��ε χρεογράφου ή επένδυσης ή ����φαλιστ������κ��ύ συμβο��αίου

Η «Ετ��ιρεία», η διοί��ηση και ��ι εργαζόμενοι σε αυτή δ��ν έχουν υ��οχρέωση, ευθέω�� ή εμμέσως, ��ε ��ανέναν τρόπ��, έναν��ι υμ��ν ή προς οποιο����ήποτ���� άλλο πρ����σωπο γ��α οπο��εσδήποτε: (α) ανακρίβειες ή σφάλματ���� ή παραλείψει�� συμπεριλαμβαν��μενων, αλ��ά όχι περ������ριστικά, χρηματ��οοικον������ικών πληρ����φοριών, (β) καθυστερ��σεων, λαθ��ν, ή δια��οπών στη μετάδοση το�� περιεχομέν��υ το�� “Ιστοτό��ου”, (γ) απωλειών ή βλ��βών πο�� προέρχονται ή προκλήθηκα�� από αυτ��, ή απ�� οπ��������ιαδήπο��ε άλ��η αιτία.

ΣΕ Κ��ΜΙΑ ΠΕΡ��ΣΤΑΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ��ΜΕΝΗΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡ����ΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΜΕ��Ε������Α��, Η «��Τ����ΙΡΕΙΑ����, ΟΙ ΠΡΟΜΗ����Υ��ΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΜΕΡΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧ����ΕΟΙ ������ΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ Α��Ε����Η, ΕΜΜΕΣ�� Β��ΑΒΗ, �� ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕ��ΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ Χ��ΗΣΗ �� ΤΗ�� ΑΔ��ΝΑΜ���� ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ��������ΕΣΙΑΣ Ή ΟΠ��ΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ��ΛΛΩΝ ��ΙΑ��ΥΝΔΕ��ΕΩΝ Σ��ΗΝ Υ��ΗΡΕΣΙΑ Ή ΟΠΟ����ΣΔΗΠΟΤ�� ΑΛΛΗ������ ΚΑΤΑΣΤΑ��ΗΣ Π��Ο����ΛΕ��ΟΜ��ΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ����ΡΗ��ΗΣ, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠ��ΛΕΙΑ ΕΣ����ΔΩΝ Ή ΠΡΟΣΔ��Κ��ΜΕΝ���� ΚΕΡΔΩΝ Η ��ΠΟΛΕ��ΘΕΝΤΩ�� ΕΠΙ��ΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ������ΑΣ����ΗΡΙΟΤ��ΤΩΝ.

ΣΕ ΚΑΜ���� ΠΕΡΙΠ��ΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙ����Η ΥΠΟΧΡΕ��Σ�� ΤΗΣ «ΕΤΑΙ����ΕΙΑΣ» ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ��ΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΒΛ��ΒΩΝ, ��ΠΩΛΕΙ��Ν ��ΑΙ Π��ΟΚΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΝΕΡΓ��ΙΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ��Α ��ΠΕΡΒΟΥΝ ΤΟ ��ΟΣΟ Π���� Π��ΗΡΩΘ����ΚΕ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ, ΕΦ����Ο�� ΠΛΗ����ΩΘΗΚΕ, ΓΙΑ ��ΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔ��ΚΥΤΑΚ�� ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

��ποζημίωση Ε����αιρεία��
Συμφωνεί����ε, ότι με δική ����ας ��απά������η, θα απο��ημιώ����ετε, θα προ��τατεύ��ετε την «Εται������εία» και το������ υπαλλή����ους της, τους εκπρο��ώπ��υς τ��ς, τους Π��ομ����ευτές της, το��ς συν��ργαζόμενους με αυτήν και του�� αντιπροσώπους της, ������α κάθε απ����ίτηση, ����γωγή, ενέργεια, ή άλλη δι��δικασία εναντίον της «Εταιρείας», τω�� υ��αλ����ήλων τη����, των εκπροσ��πων της, ��ων Πρ��μηθευτών της, ��ων συνεργαζόμενω�� με αυτήν ��αι τ��ν αντ����ροσώ������ω�� της, από τρίτους, στ���� βαθ��ό που αυτή η απαίτ��ση, α��ωγή, ενέργεια, �� άλλη διαδικασία που εγέρθηκε εναντίον της «Εταιρείας», των υπαλλήλω�� της, των εκπρο��ώπων τ����ς, των Προμηθευτών τ��ς, των συνεργαζόμενων με αυτήν κα�� των α��τιπ��������σώπων της βασίζεται:

��) σε χρήση της «Υπηρεσίας�� απ���� μέρο��ς σας ή από μ������ρους οπ��ιουδήποτε χρησ��μ��ποιεί ��ην «Υπηρεσία���� κάνον����ς ��ρή����η το�� ��λεκτρονι��ού σας υπολογιστ��,
β) σε χρή��η του λογαριασ����ού σα�� από εσάς ή από οποιονδήποτε άλ��ον, όπου ε��ν��ι εφικτό κάτι τέτοιο
γ) ��ε περίπτωσ�� παραβίασης των όρων χρήσης από εσάς ή α��ό ο����οιονδήποτε χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό σας υπ������λ��γι������τ�� (�� λογαριασ��ό),
δ) σε περίπτωση αξίωσης ότι οπ��ιαδήποτε χρήση της «Υπ��ρεσίας» από εσάς ή ��π���� οποιονδ��ποτε χρη����μοποιεί τον ������εκτρ��νικό σας υ��ο��������γισ��ή (ή ��ογαριασμό) καταπα��ά
οπ��ιοδήποτε ����ικαίωμα πνε����ατι��ή���� ι��ιοκτησί���� οποιουδήποτ�� τρίτου, �� οποι��δήποτε ατ��μικό �� δημόσιο δ����αίωμα,
ε) σε ανακριβή κ��ταχώρηση στοιχείων κατά την ��γγρ��φή σας ή την εν��μέρωση των στοιχ��ίων σας
σ������) σε περίπτ��ση παραβί��σης των συμ��ωνιών ή ��υμ��ά��εων τις οποίες έχετε συνάψει μ�� το παρόν έγγραφο.

Δι����κοπή χρήσ��ς της «Υπηρεσίας»
Μπορ��ίτε να δ��ακόψετε τη χρήση της «Υπ��ρεσίας�� οποι��δή��οτε στιγμή αφού κ��ταστρέψετ�� όλο το υλικό π���� προμηθευτήκατε από τον “Ισ��ότοπ��” κα�� τη ��ρ��ση της «Υπηρεσίας». Συ������φωνεί��ε ότι η «Εταιρεία», χω��ίς προηγούμεν�� ενημέρω��η, μπορεί να τερ��ατίσει ή να διακόψει πρ��σωρινά τ��ν πρό��β��σ�� σας στην «����������πη��εσία», αιτιολογημένα ή αναίτια ο��οιαδή��οτε στιγ����ή. Η «Εταιρε��α» δεν φ��ρει υποχρέωση απέναν��ί σας ή απέναντι σε τρίτους για τον τερματισμό ή ��ην προσωρινή διακοπ�� της «Υ��ηρεσίας», ή γι���� κάθε περ����πτ������ση απαίτησης που σχε��ίζεται με τον τε����ατισμό �� την προσωρινή διακοπή της ��Υπηρεσία��».
Χρήση Cookies

Η “��ταιρεί��” δύν��ται να χρησιμοποιεί ��cookies» ή π��ρόμοιου τύπου ��λεκτρονι��ά ερ����αλεία ��ια να συλλέγει πληροφορίες που αυξάνουν το βα��μό χ��ηστικότητας τη�� «Υπηρεσίας��.